Den evolutionära betydelsen av att vara en hermafrodit

I djurriket kan en rad faktorer uppstå som förhindrar reproduktion mellan varelser av motsatt kön. En av dessa saker är hermafroditism. I den här artikeln kikar vi närmare på vikten av detta ur ett evolutionärt perspektiv.
Den evolutionära betydelsen av att vara en hermafrodit

Senaste uppdateringen: 15 oktober, 2020

Hermafroditiska varelser är de som producerar både hanliga och honliga könsceller. Detta fenomen är utbrett hos de flesta växter, men visste du att hermafroditism också förekommer hos djur? Här visar vi varför det kan vara en evolutionär fördel att vara en hermafrodit i djurriket tillsammans med några exempel.

I naturen finns det många olika reproduktionsmetoder. Dessa har varierat genom historien, beroende på de evolutionära fördelarna som de ger varje art, oavsett om det rör sig om växter, djur eller svampar.

Det finns två allmänna reproduktionssystem:

  • Separata kön. Detta är när det finns hannar och honor som producerar olika könsceller.
  • Hermafroditism. Detta kännetecknas av närvaron av hanliga och honliga reproduktionsorgan hos samma varelse.
Sjöstjärnor

Fördelar med att vara en hermafrodit

Teorin om könstilldelning hävdar att hermafroditism gynnas av naturligt urval när antalet avkommor är större hos hermafroditer än i populationer där könen är separata.

Enligt en studie i Journal of Evolutionary Biology, måste djur, för att parning ska inträffa, röra på sig i jakten efter en partner. Om en organism lever fast vid en struktur utan rörlighetsförmåga, som koraller eller musslor, är det en utmaning att hitta en annan varelse att reproducera sig med.

Å andra sidan är det också svårt i fall där individer aktivt söker efter en partner eftersom detta har höga energikostnader. Därför måste dessa djur hantera tid och energi för att leta efter både mat och en partner.

Djur kan hitta en partner medan de äter, men om de bara fokuserar på att hitta en partner så går det ut över näringsintaget på ett negativt sätt.

Hermafroditer är självförsörjande

Det finns några hermafroditer som befruktar sig själva så att de inte behöver en annan varelse att reproducera sig med, men dessa varelser är sällsynta.

Resten av hermafroditerna kan dock para sig med alla individer de möter medan organismer med separata kön behöver ett annat djur av motsatt kön. Därför är hermafroditism en fördel under vissa omständigheter.

Å andra sidan, när parning är effektiv ur energisynpunkt, är hermafroditism inte en bra avelsstrategi. I dessa fall kommer naturligt urval in i bilden så att individer hos dessa arter får antingen hanliga eller honliga könsorgan.

Hermafroditism är också användbart när populationsdensiteten är mycket låg på grund av brist på individer.

Att vara en hermafrodit: Typer av hermafroditism

Hermafroditer producerar både hanliga och honliga könsceller. Men omständigheterna där de befruktar sig är specifika.

Antalet och typen av könsceller beror på vad som bäst passar djurens fysiska behov.

Beroende på hur de hanterar antalet könsceller finns det därför två typer av hermafroditism: simultan och sekventiell.

Men vissa arter kan växla mellan de två typerna. Detta beror på:

  • Parningskonkurrens
  • Populationsstorlek
  • Det proportionella förhållandet mellan könen

Simultan hermafroditism

Djur som utövar simultan hermafroditism är de som, när de hittar en partner, kan fungera som både hannar och honor.

Förmågan att kunna välja att agera som ett eller annat kön kan skapa konflikter eftersom båda individerna väljer det som är enklast.

Sekventiell hermafroditism

I det här fallet byter djuret självt kön under sitt liv. Det börjar med en typ och slutar med den andra. Denna könsförändring har programmerats in i generna och bestäms av själva miljön.

Att vara en hermafrodit: Hermafroditiska djur

Hermafroditism förekommer hos ryggradslösa djur och fiskar. Det här är några exempel:

Clownfiskar

Dessa varelser upplever sekventiell hermafroditism. Clownfiskar föds som hannar, men så småningom byter de kön och blir honor.

De genomgår också denna förändring när honorna i gruppen dör. Detta är en metod för att bevara populationen. Alla dessa förändringar regleras av hormonella uttryck.

Sniglar

Sniglar är ett klassiskt exempel på hermafroditer. De producerar både hanliga och honliga könsceller. De har dock inte förmågan att självbefrukta. Så när de parar sig med sin partner agerar den ena hanne och den andra hona.

En snigel vet hur det är att vara hermafrodit

Sjöstjärna

Även om det finns sjöstjärnor som är antingen honor eller hannar så är vissa arter simultana hermafroditer och andra är sekventiella hermafroditer.

Allt handlar om reproduktiv framgång

Hermafroditism inom en art förekommer beroende på reproduktiv framgång. Populationsdensitet, energikostnader och kapacitet för rörelse är de faktorer som mest påverkar förekomsten av en typ av reproduktionssystem istället för ett annat.

Slutligen kan vi dra slutsatsen att låg populationsdensitet och långsam rörelse gynnar hermafroditism. Å andra sidan, om det finns en population som består av ett stort antal individer som alla kan röra sig effektivt, är separata kön mer gynnsamt.

När det gäller det sista argumentet så bekräftar många forskare att könens separation härrör sig från hermafroditism.

Detta kanske intresserar dig
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar
My AnimalsLäs det My Animals
Allt om färg: 5 intressanta fakta om tropiska fiskar

Fisk är anmärkningsvärda, de har funnits i mer än 450 miljoner år. I tusentals år har de anpassat sig för att överleva: så är fallet för tropiska f...