Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi

Komparativ psykologi och etologi försöker förklara djurs beteende på ett vetenskapligt och korrekt sätt.
Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2020

Precis som alla andra biologiska egenskaper är beteende något som kan mätas, och komparativ psykologi och etologi är två olika sätt att göra detta på.

Vad är komparativ psykologi?

Komparativ psykologi studerar likheter och skillnader i djurs beteende. I synnerhet fokuserar det på att lösa olika problem genom inlärning.

Vad är etologi?

Etologi är den vetenskapliga studien av djurs beteende, i synnerhet med en definition av beteende som en uppsättning observerbara aktiviteter som djur utför i förhållande till sitt nervsystem och sin miljö.

Historien om studier av djurs beteende

Tidiga studier av djurs beteende var skriftliga beskrivningar, och vi kan hitta ett tidigt exempel i Aristoteles text, Historia Animalium.

Under medeltiden framträdde fantastiska detaljer i dessa beskrivningar. I själva verket matchade illustrationer inte verkligheten och människor beskrev djur i magiska termer som ett resultat av legender och folklore.

Lite senare, från sjuttonhundratalet och framåt, börjar vi hitta mer detaljerade verk, inklusive några om fågelsång och hur fåglar gör sina bon.

Under artonhundratalet, med Lamarck och Darwins teorier, blev evolutionen en viktig del av att beskriva djurs beteende. Många forskare började göra anspråk på djurs intelligens och började i samma veva genomföra beteendeexperiment.

Råtta blir studerad i laboratorium.

Under nittonhundratalet delade blev experimentella studier uppdelade i två olika skolor:

 • Behaviorism eller den amerikanska tankeskolan. Denna tankeskola studerar hur djur löser problem genom att lära sig i en konstgjord miljö, till exempel ett laboratorium. Detta ledde i sin tur till teorier om positiv och negativ förstärkning.
 • Innatism eller den europeiska tankeskolan. Denna tankeskola fokuserar på beteendet hos djur i deras naturliga miljö. Biologen Oscar Heinroth är en särskilt viktig forskare och var den första som använde den definition av etologi som vi känner till idag.

Hur studerar du beteende inom etologi?

Eftersom etologi är en vetenskap måste forskare dra slutsatser genom att mäta och analysera data. Inom etologi analyserar man beteende med hjälp av Heinroths fyra nyckelstandarder:

 1. Djuret måste observeras i sin naturliga miljö.
 2. Den som observerar bör inte störa.
 3. Beteendeegenskaper måste delas upp i diskreta enheter som kallas mönster.
 4. Dessa mönster måste vara observerbara, kvantifierbara och differentierbara.
En man observerar våtmarken med en kikare.

Varje beteendeegenskap har också en förklaring som borde relatera till djurets utveckling, evolution, funktionalitet och biologi. Zoologen Tinbergen definierade följande metoder:

 • Ontogeni: försöker förklara vid vilken punkt i djurets utveckling ett visst beteendemässigt drag uppträder.
 • Kausal: inkluderar de neuronala, morfologiska och fysiologiska mekanismerna som gör beteendets egenskaper möjliga.
 • Filogenetisk: studerar hur en beteendemässig egenskap har utvecklats till idag.
 • Funktionell: motiverar varför naturligt urval har gynnat den beteendemässiga egenskapen.

Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi

Även om de två historiskt sett är släkt, och deras skillnader har varit oklara, finns det några små nyanser som skiljer dem emellan:

 • Etologi har sitt ursprung i Europa, medan komparativ psykologi blev populärt i USA.
 • Komparativ psykologi är en del av psykologin, medan etologin är närmare zoologin.
 • Etologi lägger mer tonvikt på en arts instinkt och naturliga beteende medan komparativ psykologi fokuserar på inlärning och utveckling av beteendeteorier.
 • Metoderna man använder inom komparativ psykologi fokuserar på laboratoriearbete och respons på olika variabler. Etologi använder sig å andra sidan av observation ute i fält, utan störningar från observatören.

Men båda vetenskapernas mål är i huvudsak att försöka förstå samma sak: hur och varför ett beteendemässigt drag uppstår.

Detta kanske intresserar dig
Hundetologi: vad innebär denna gren av vetenskapen?
My Animals
Läs det My Animals
Hundetologi: vad innebär denna gren av vetenskapen?

Hundetologi är en vetenskaplig inriktning med studier av hundars beteenden. På så sätt blir det lättare att identifiera olika hälsotillstånd. • Universidad de Córdoba. Introducción al estudio del comportamiento.
 • Marc Richelle. Apuntes de Psicología, 2012, Vol. 30 (1-3), págs. 93-98. Número especial: 30 años de Apuntes de Psicología.
 • Fernández Rios, Luis Psicología comparada, etología y salud mental. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 19, núm. 2, 1987, pp. 195-220. Fundación Universitaria Konrad Lorenz
  Bogotá, Colombia.