Allt om primaters beteende

Beteendet hos primater är mycket komplext och varierar beroende på art. Om du precis har börjat med primatologi kan du här få några allmänna upplysningar.
Allt om primaters beteende

Senaste uppdateringen: 29 mars, 2022

Primater är en stor ordning av högre däggdjur som för närvarande är indelade i två underordningar: strepsirrhini och haplorrhini. På grund av detta är det svårt att samla ihop primaters beteende i en enda artikel, eftersom var och en av de mer än 200 arterna i denna grupp uppvisar ett komplext och unikt beteende.

Vad alla primater dock har gemensamt är att de har fem fingrar och tår. De är plantigrada, har motsatta tummar och lemmar som är anpassade för att hoppa, samt förmågan att förflytta sig från träd till träd med armarna, så kallad brachiation. Utifrån dessa egenskaper kan man generalisera en rad beteenden hos primater.

Primaternas sociala beteende

De flesta arter av primater har ett kollektivt beteende. Därför finns det gemensamma sociala mönster i deras beteende, t.ex. putsning, samarbete, upprättande av hierarkier och tillhörighet.

Fördelarna med sociala nätverk inom grupperna av dessa däggdjur bygger på att försvara territoriet och förmågan att reagera på rovdjur, samt att optimera sökandet efter resurser. Intern konkurrens är dock ibland en stor nackdel för individer som befinner sig lägre i hierarkin.

Sociala varelser är som de är eftersom denna strategi på en evolutionär nivå gynnar artens överlevnad.

Känslomässiga band

Den sociala karaktären hos primater skapar, tillsammans med deras stora kognitiva förmåga, ett komplext nätverk av interaktioner inom grupper. Hierarkiernas utformning är, med vissa undantag, vanligtvis patriarkalisk, men honorna har sitt eget organisationssystem. Detta sammanflätas med hanarnas och placerar dem ibland högre upp i hierarkin än vissa av hanarna.

Hanar i patriarkala grupper tar vanligtvis hand om försvaret av gruppen, men hos matriarkala arter spelar den dominerande honan en roll som guide och referens.

I allmänhet har varje medlem i gruppen en roll beroende på kön, ålder och rang. Anknytning och samarbete gynnas av familjeförhållanden. På så sätt är det mer sannolikt att besläktade individer arbetar tillsammans och uppvisar beteenden såsom fysisk närhet, putsning eller delning av resurser.

Primaters beteenden.

Territorialitet i primaternas beteende

Territorialitet finns inte bara mellan grupper av primater och andra djur, utan även inom gruppen. Beteenden som gäller närmande och avståndstagande har vanligtvis att göra med de konflikter som uppstår när de väljer de bästa platserna för att bygga bo, vila eller äta.

Konkurrens och aggressivitet

När individerna i en grupp primater har samma mål och dessa inte blir uppfyllda av alla, är det vanligt att man ser konflikter på grund av konkurrens. Denna typ av konfrontation leder dock inte alltid till aggression, eftersom primater tenderar att i förväg använda sig av varningar och skrämselpropaganda.

Konflikten spelar en grundläggande roll i primaternas beteende, eftersom hierarkier och allianser konfigureras genom konflikters uppkomst och lösning. De är nödvändiga och naturliga interaktioner i deras sociala värld.

Människor är mycket mer talrika och vi har sociala resurser som hjälper oss att ha en nästan total frånvaro av konflikter. Därmed tenderar vi att ge detta begrepp en mycket mer negativ ton och tillämpa det på andra arter.

Fysisk aggression uppstår när sociala regler bland primater upprepade gånger bryts och inte avtar i samband med varningar från de andra medlemmarna i gruppen. Några av de varningsbeteenden som är gemensamma för alla primatarter är vokaliseringar, att visa tänderna, skaka grenar eller knuffningar.

Konflikter och övergrepp följs dock ofta av försonande beteenden, till exempel kramar eller putsning. På så sätt kan meningsskiljaktigheter mellan individer lösas i lugn och ro utan att gruppens enighet bryts.

Användning av verktyg hos primater

Det finns många tecken på avancerad intelligens hos primater: hjärnans uppbyggnad, kultur, lång barndom och naturligtvis användningen av verktyg. Primater använder inte bara verktyg för att göra livet enklare för dem själva, de tillverkar dem också.

Innan schimpanser sätter en kvist i termithögarna för att avlägsna dessa insekter förbereder de den genom att ta bort blad, bark och bitar som kan vara i vägen.

Det är inte bara “stick”-beteendet som finns hos primater. Gorillor (Gorilla gorilla) och orangutanger (Pongo pigmaeus) använder stora blad som paraplyer när det regnar. Andra arter väljer ut och använder stenar för att öppna fruktskal (eller som vapen).

Tillverkning och användning av verktyg kräver vissa kognitiva processer såsom problemlösning, kreativitet och inlärning. Strategierna överlappar ibland varandra. Dessa däggdjur begränsar sig inte till att försöka och misslyckas. De reflekterar aktivt innan de agerar och kommer till och med fram till lösningar genom insikt – internalisering av vad de har lärt sig.

Beteende i fångenskap

Studier av primaternas beteende började med forskarna Jane Goodall, Dian Fossey och Biruté Galdikas. Dessa tre kvinnor ägnade sina liv åt att dokumentera beteendet hos stora primater i naturen. De flesta studierna utfördes dock i fångenskap med hjälp av deras fynd.

Generellt sett har man under förhållanden i fångenskap observerat att hierarkierna är mycket slappare, förutom en högre förekomst av aggressioner och konflikter. Konkurrensen om resurser ökar avsevärt, även om de tillhandahålls i tillräcklig mängd för alla.

Dessutom drabbas primater av stress i fångenskap, eftersom de är medvetna om att de är instängda. Stereotyper, självskadebeteende samt ångest- och depressionssjukdomar är också vanliga under dessa levnadsförhållanden. På grund av de sänkta försvarsmekanismer som härrör från stress finns det också en högre förekomst av parasiter och sjukdomar.

Apor som kramas.

Verkligt komplexa djur

För att ge dig en uppfattning om hur komplexa dessa däggdjur är, skapades för några år sedan en juridisk figur av en icke-mänsklig person. På grund av deras intelligens och känslomässiga egenskaper som liknar människans, erkänns deras rätt till liv, frihet och att inte bli fysiskt eller psykiskt misshandlade.

Även om de vid första anblicken inte verkar ha ett beteende som ligger särskilt nära vårt, kan man när man gräver djupare se att det inte är så många saker som skiljer oss åt. Några exempel är det muntliga språket och kulturens utvecklingsnivå. De är värdefulla som speciella levande varelser. Alla som har ägnat tid åt att studera dem håller med om detta.

 

Detta kanske intresserar dig
Har djur ett medvetande?
My Animals
Läs det My Animals
Har djur ett medvetande?

Under åren har det diskuterats om icke-mänskliga djur har ett medvetande eller inte. Svaret är naturligtvis inte helt enkelt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Piñeros, S. A. S. (2017). LAS PERSONAS NO HUMANAS COMO SUJETOS DE DERECHOS. Cuadernos de Derecho Público, (6), 33-46.
  • Fossey, D. (2000). Gorillas in the Mist. Houghton Mifflin Harcourt.
  • Montgomery, S. (2009). Walking with the Great Apes: Jane Goodall, Dian Fossey, Biruté Galdikas. Chelsea Green Publishing.
  • Westergaard, G. C., & Suomi, S. J. (1995). The production and use of digging tools by monkeys: A nonhuman primate model of a hominid subsistence activity. Journal of anthropological research51(1), 1-8.
  • Sussman, R. W., Garber, P. A., & Cheverud, J. M. (2005). Importance of cooperation and affiliation in the evolution of primate sociality. American journal of physical anthropology128(1), 84-97.

Innehållet hos My Animals är skrivet i informativt syfte. Det kan inte ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.