Akutmedicin för smådjur: primär- och sekundärvård

Att ta ditt husdjur till veterinären är inte alltid en lätt uppgift. Med det i åtanke vill vi prata med dig om akutmedicin för smådjur.
Akutmedicin för smådjur: primär- och sekundärvård

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2021

Alla stadier av akutmedicin är viktiga i hanteringen av den kritiskt sjuka patienten. När triagering och initial utvärdering är avklarade, är nästa steg primär och sekundär vård. I den här artikeln kan du lära dig allt om akutmedicin för smådjur.

Triagering handlar om att klassificera patienten enligt kliniska prioriteringar, medan den första utvärderingen går ut på att bestämma patientens stabilitet mer detaljerat. I akutmedicin för smådjur kan man på så vis avgöra hur man ska hantera alla omedelbara problem som hotar husdjurets liv.

Hur ser förfarandet ut efter det att dessa grundvalar har blivit etablerade? Vet du vilka faser primär- och sekundärvården består av på en veterinärmedicinsk klinik? Vi visar dig nedan.

Akutmedicin för smådjur: Primär- och sekundärvård

Under den första utvärderingen bedömer veterinärer andningsorganen, hjärt- och kärlsystemet, centrala nervsystemet och urinsystemet. På detta sätt kan veterinären klassificera patienten som stabil eller instabil. Därifrån fortsätter man med akutvården.

Primärvård för husdjur

I primärvården bedömer veterinärer praktiskt taget samma fysiska parametrar som i föregående fas, bara på ett mer uttömmande sätt. Vi redogör här för de viktigaste parametrarna som kräver övervakning.

Andningsutvärdering

I bedömningen av andningsorganen ingår säkerställande av att de övre luftvägarna fungerar korrekt, andningsslemhinnans färg, och andra parametrar. I det här skedet är kanske det viktigaste att utvärdera andningens frekvens, rytm och ansträngning.

Luftröret och alla delar av bröstkorgen bör bli noggrant undersökta. En pulsoximetri – med en maskin som mäter syre i blodet – kan också vara av intresse.

Hypoxi kan leda till systematiska problem eftersom det förhindrar att tillräckligt med syre når vävnaderna. Vid hypoxi – brist på luft – krävs därför omedelbar korrigering.

Bedömning av om hjärt- och kärlsystemet fungerar korrekt

Vid undersökningen av vävnadsperfusionen hos djuret använder man sig av följande processer:

Tecken på dålig vävnadsperfusion är följande:

  • Bleka eller blåaktiga slemhinnor
  • En förlängd eller för snabb kapillär återfyllnad
  • Avvikelser i hjärtfrekvens eller rytm

Ser man något av dessa tecken, måste man snabbt söka efter den bakomliggande orsaken och den slutgiltiga behandlingen.

Undersökning av det centrala nervsystemet

Extrema förändringar i djurets beteende, som apati, koma eller anfall, kräver en snabb sökning efter den bakomliggande orsaken. Att tillämpa en behandling snabbt kan i många fall utgöra skillnaden mellan liv och död.

Det finns många faktorer som orsakar dysfunktion i centrala nervsystemet, inklusive långvariga epileptiska anfall eller hypoglykemi. De kan orsaka irreversibla skador om de inte blir snabbt behandlade, så man måste snabbt identifiera symptomen på dessa sjukdomar.

På liknande sätt orsakar ökat intrakraniellt tryck bland annat apati eller koma. Denna ökning kan ha många orsaker, några vanliga sådana som ett slag eller en blodpropp, och andra mer allvarliga som kräver en mer omfattande diagnos, som en tumör eller en infektion.

Sekundär- eller specialvård för husdjur

När triagering och inledande utvärderingsfaser är avklarade – och djuret har fått primärvård – är det dags att bedöma behovet av fortsatt veterinärvård. Så snart förhållandena där djuret är i överhängande risk för dödsfall har blivit stabiliserade, kan man gå vidare med sekundärvård.

Denna fas innehåller en fullständig och grundlig granskning. För det första är det nödvändigt att få en detaljerad historia om husdjuret, vilket är ägarens ansvar. Det rekommenderas att alla husdjursägare registrerar alla viktiga uppgifter som rör djurens hälsa.

För det andra är en fullständig fysisk undersökning, en utvärdering av hur djuret har svarat på den inledande behandlingen, och alla andra diagnostiska fynd nödvändiga. Vid denna tidpunkt kan det vara tillrådligt att utföra bilddiagnos genom röntgen, ultraljud eller något relevant laboratorietest.

Det är under denna fas som personalen kan göra en komplett diagnostisk och terapeutisk plan, och en uppskattning av prognosen och kostnaderna för konsultationen.

Vikten av att gå stegvis fram i akutmedicin för smådjur

Sammanfattningsvis säkerställer primärvården identifiering och omedelbar behandling av livshotande tillstånd. Denna fas möjliggör också bekräftelse av identifiering av instabila patienter, vilket möjliggör korrekt övervakning och förebyggande av efterföljande problem.

När primärvården har utförts, är det dags för mer specifika tester. Patienten är i princip inte längre i omedelbar fara. Därför kan test som kräver mer tid och engagemang äga rum. Primär- och sekundärvård gör det på så sätt möjligt att åtgärda hälsotillståndet.

It might interest you...
Lär dig allt om digitala veterinärkonsultationer
My AnimalsLäs det My Animals
Lär dig allt om digitala veterinärkonsultationer

Nu kan du få tillgång till digitala veterinärkonsultationer för ditt husdjur. Det här nya web-alternativet hjälper dig att spara tid.  • King L, Boag A. BSAVA manual of canine and feline emergency and critical care. 2nd ed.