Vad handlar beteendemässig neurovetenskap om?

Beteendemässig neurovetenskap studerar de biologiska grunderna för mänskligt beteende. Läs dagens artikel om du vill veta mer om detta vetenskapliga område.
Vad handlar beteendemässig neurovetenskap om?

Senaste uppdateringen: 17 februari, 2020

Beteendemässig neurovetenskap är en vetenskap som studerar de biologiska grunderna för mänskligt beteende.

Med andra ord vilka biologiska system och processer som tillåter oss att förhålla oss till varandra på ett aktivt sätt och anpassa oss till vår omgivning.

Enligt beteendemässig neurovetenskap är beteende och mentala processer objektiva, verifierbara och mätbara. Denna vision om beteende tar inte hänsyn till saker som filosofi, religion, politik osv.

Snarare fokuserar den på den vetenskapliga metoden som ett sätt att förstå mänskligt beteende. Det betyder att det har mycket mer gemensamt med mänsklig etologi och psykologi än andra områden.

Var kom beteendemässig neurovetenskap från?

År 1914 myntade psykologen K. Dunlap beteckningen psykobiologi i sitt arbete An Outline of Psychobiology. Hans syfte var att hjälpa sina elever att förstå biologins roll inom psykologin.

Idag är termerna psykobiologi, biologisk psykologi och biopsykologi synonymt med beteendevetenskap.

Därefter började flera olika grenar inom vetenskap undersöka vad som kopplar mentala funktioner med fysiologiska. Nya vetenskapliga tidskrifter kom till som kombinerar båda vetenskaperna.

Dessa tidskrifter, inklusive Journal of Comparative Psychology, fortsätter att ha en stor inverkan till denna dag.

Neuroner i den mänskliga hjärnan.

Faktorer som påverkar mänskligt beteende

Beteendemässig neurovetenskap anser beteenden och mentala processer som anpassningsbara processer för vår art. Enligt detta studieområde är de anpassningsbara processerna baserade på följande faktorer:

Filogenetiska faktorer

För att förstå beteendemässig neurovetenskap är det viktigt att känna till historien och  utvecklingen av vår art. De allmänna egenskaperna i vårt beteende påverkas av vår filogenetik.

Grenen filogenetik studerar förhållandet eller släktskapet mellan olika arter genom vår planets historia.

Idag är dessa relationer baserade på liknande DNA, men ursprungligen använde denna vetenskap taxonomiska karaktärer för att hitta likheter och skillnader mellan arter.

Tack vare filogenetik kan vi upptäcka de förfäder som flera arter delar. Vi kan också upptäcka när de började skilja sig från varandra.

Studien av filogenetiska träd är ett oumbärligt verktyg när det kommer till att förklara evolutionen.

Ontogenetiska faktorer

Ontogenetik hänvisar till utvecklingen av en organism. Det börjar med den embryonala processen och fortsätter sedan genom alla livsstadier fram till ålderdom.

Förmågan att utveckla vissa beteenden börjar från den stunden människan är ett foster och blir rikare medans vi avancerar genom livet och interagerar med vår miljö. Dessa är de faktorer som mest nära förklarar varför vi är som vi är.

Epigenetiska faktorer

Grenen epigenetik får mer och mer territorium i vetenskapens värld. Det syftar till att förklara hur externa miljöfaktorer formar vårt genetiska uttryck.

Det verkar som att det finns vissa perioder i människors liv där vi har mer neuroplasticitet. Med andra ord, perioder då våra nervceller kan genomgå förändringar i sin morfologi och fysiologi.

Dessa förändringar leder till konsekvenser i både vårt beteende och i vårt lärande.

Gorilla spelar på elektronisk platta.

Alla dessa faktorer är mycket viktiga när det gäller att förstå hur människor uppför sig. Naturligtvis finns det andra faktorer som också har ett direkt inflytande.

Vi kan till exempel tacka vårt nervsystem som uppfattar stimuli och förbereder oss så att vi kan ge en omedelbar reaktion.

Beteendemässig neurovetenskap har, förutom ett starkt inflytande på genetik, inkluderat andra vetenskapliga grenar som syftar till att förklara de biologiska grunderna för mänskligt beteende.

Varje gren tittar på frågan ur ett annat perspektiv, inklusive molekylärbiologi, endokrinologi, farmakologi, embryologi och jämförande psykologi.

De mest framstående temat inom beteendevetenskapen är hjärnans utveckling, nervsystemets funktion & utveckling, sensoriska processer, sömn, känslor & de mest grundläggande mänskliga beteendena, som sex, hunger, törst, aggression osv.

Detta kanske intresserar dig
Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi
My AnimalsLäs det My Animals
Skillnader mellan komparativ psykologi och etologi

Komparativ psykologi och etologi försöker förklara djurs beteende på ett vetenskapligt och korrekt sätt. Lär dig hur de skiljer sig åt här.  • UNED. Fundamentos de Psicobiología.
  • Universidad de Jaen. Concepto de psicobiología.