De 12 djuren som påverkas mest av klimatförändringarna

Alla pratar om klimatförändringarna och dess effekter är redan ofrånkomligt synliga överallt i världen. Här får du veta vilka djur som lider mest.
De 12 djuren som påverkas mest av klimatförändringarna

Senaste uppdateringen: 29 september, 2021

Den biologiska mångfalden i världen har minskat på ett oroväckande sätt under de senaste 50 åren, och mer än 25 000 arter – nästan en tredjedel av alla kända arter – riskerar att försvinna. Klimatförändringarna kommer att vara direkt ansvariga för 8 % av dessa utrotningar.

I den här artikeln kan du lära dig mer om vad detta farliga fenomen består av och vilka de 12 djuren som påverkas mest av klimatförändringarna är. Om du vill hjälpa planeten kan den här informationen hjälpa dig att veta var du ska börja.

Klimatförändringens effekter

Klimatförändringar är ett mycket vanligt begrepp i vårt dagliga liv, men det har blivit så vanligt att höra att det förlorar sin innebörd. Det är dock ett fenomen som vi upplever varje år i små – och inte så små – detaljer: storkar som inte längre flyttar, bränder eller till och med snöfall på platser där vi aldrig tidigare har sett dem.

Bortsett från de lokala effekterna är det första du bör känna till de konsekvenser som klimatförändringarna medför för planeten som helhet. De viktigaste sätten som denna händelse påverkar djuren är följande:

  • Minskad nederbörd : Avsaknaden av regn berövar inte bara djuren källor för vätsketillförsel, den minskade vattennivån i miljöer som träsk eller sjöar minskar också storleken på livsutrymmet för de arter som lever i dem.
  • Onormala meteorologiska fenomen : Våldsamma regn, oändliga torrperioder och orkaner är några exempel på detta, med de konsekvenser som följer i de områden där de inträffar.
  • Minskning av havsisarna i polarområdena : Om man bortser från det faktum att Arktis kan försvinna helt och hållet, så har de arter som lever vid polerna mycket specifika anpassningar till extrem kyla. Det gör det omöjligt för dem att överleva om havsisarna försvinner.
  • Temperaturvariationer : Följderna av detta är stora och varierande. Från ruvningstemperaturen för nedgrävda ägg till uppkomsten av nya sjukdomar – eller andra som redan är utrotade. Dessa problem är orsakade av ovanliga temperaturer och kan vara avgörande för en art ska överleva.
  • Förändringar i vegetationen : Växter är beroende av miljöförhållanden. Om man förändrar dessa kan basen i näringskedjan minska, med allt vad det innebär för djuren.
  • Uppvärmning av haven : Temperaturen i havsvattnet har en direkt inverkan på de strömmar som många djur följer i sina migrationer. Detta är särskilt allvarligt när migrationsrutterna är relaterade till fortplantning.
  • Minskning av den globala syrehalten : Även om det är träd som har rykte om sig att vara de som ger oss syre att andas, är sanningen den att mikroalger på havets yta absorberar 30 % av de globala utsläppen. När föroreningarna försurar vattnet dör de, med allt vad det innebär.

12 djur som påverkas av klimatförändringar

Nu när du vet hur detta fenomen påverkar planeten undrar du säkert vilka arter som lider mest. För att besvara din fråga finns här en lista över de mest kända djuren i detta sammanhang.

1. Koala (Phascolarctos cinereus)

Koalor, endemiska på den australiska kontinenten, lever i ett mycket specifikt och begränsat ekosystem som de har anpassat sig till på ett mycket specifikt sätt. De katastrofer som Australien har drabbats av under de senaste åren har nästan helt förstört deras livsmiljö. Man tror att det i dag bara finns mellan 100 000 till 200 000 koalor.

En koala lutad på en gren.

2. Amazondelfin ( Inia geoffrensis)

Det största hotet mot denna flodval är förstörelsen av avrinningsområdet för Amazonas. Förorening av deras livsmiljöer och stigande temperaturer i flodvattnet påverkar inte bara den fisk som dessa vattenlevande däggdjur livnär sig på, utan har också en direkt inverkan på deras hälsa.

En Amazondelfin kommer upp ur vattnet.

3. Isbjörn ( Ursus maritimus )

Denna art är kanske det mest kända exemplet på konsekvenserna av klimatförändringarna. Smältningen av Arktis på grund av den progressiva temperaturökningen gör att dessa däggdjur år efter år förlorar sin livsmiljö och sin försörjning. Isbjörnsbeståndet uppskattas till mellan 22 000 och 31 000 i världen och fortsätter att minska.

Ett av djuren som påverkas mest av klimatförändringarna

4. Munksäl (Monachus monachus)

För närvarande finns det cirka 700 exemplar av munksälar fördelade på tre befolkningsgrupper runt Medelhavet. Även om den främsta orsaken till deras minskning har varit jakt och människans invasion av deras territorium, så har klimatförändringarna lett till att alger som är giftiga för dem sprids, ett fenomen som kallas rödvatten.

5. Kejsarpingvin (Aptenodytes forsteri)

Kejsarpingvinen befinner sig i en liknande situation som isbjörnen. Dess naturliga livsmiljö försvinner i en svindlande takt. Enligt en studie från 2019 har nästan inga ungar fötts under de senaste tre åren. Detta beror på att den fasta isen i de isströmmar där dessa fåglar förökar sig har försvunnit.

Endotermiska och ektotermiska djur.

6. Ren (Rangifer tarandus)

Antalet renar har minskat med mer än 85 % under de senaste 25 åren på grund av klimatförändringarna. När somrarna i norra Kanada blir kallare och fuktigare bildar regnet till slut pölar som sedan fryser till is, vilket gör att renarnas föda stängs in i ett lager av is.

Ett av djuren som påverkas mest av klimatförändringarna.

7. Blåval (Balaenoptera musculus)

Stigande havstemperaturer påverkar allvarligt dessa gigantiska havsdäggdjurs migrations- och parningsbeteende. Konsekvenserna är svåra att förutse, så det är också svårt att utveckla en skyddsplan för denna art.

En valfena

8. Nordamerikansk Puma (Puma concolor )

Den nordamerikanska puman är ett av de mest hotade kattdjuren på jorden, kanske i samma grad som det iberiska lodjuret. Det största hotet mot dem är försämringen av deras livsmiljö, dels på grund av urbaniseringen, dels på grund av den progressiva ökenspridningen i Florida som förstör deras försörjningsmöjligheter.

Ett av djuren som påverkas mest av klimatförändringarna.

9. Bin (Anthophila)

Bina är både offer och en del av lösningen på världens undergång. Man uppskattar att livet på jorden utan dem inte skulle bestå i mer än åtta år. Eftersom de är djur som helt och hållet är beroende av växtlighet för sin föda, lämnar den globala uppvärmningen och torkan dem utan föda. Samtidigt som ökenspridningen fortsätter. Faktum är att de redan är utrotningshotade.

Ett av djuren som påverkas mest av klimatförändringarna.

10. Koraller ( Anthozoa och Hydrozoa)

Korallreven är i fara på grund av stigande havstemperaturer. Värmen förstör de symbiotiska algerna som täcker dem, vilket gör att de bleknar och svälter. Bara under de senaste tre åren har 72 procent av världens korallrev som är skyddade av Unesco drabbats av allvarlig värmestress.

Korallreven är de mest mångsidiga ekosystemet i haven vad gäller biologisk mångfald. Man kan jämföra dem med Amazonas regnskog.

Ett sorts koraller.

11. Monarkfjäril ( Danaus plexippus )

Förlusten av mjölkört – växter av släktet Ascepia – på grund av stigande temperaturer har drastiskt minskat beståndet av monarkfjärilar, som livnär sig på denna växt.

Klimatförändringarna stör fjärilens årliga vandringsmönster: kallare och fuktigare vintrar kan vara livsfarliga för fjärilen under dess vandring när den övervintrar i Mexiko. På samma sätt orsakar onormala och extrema mönster av torka eller regn vid häcknings- och matplatser ofta döden för fjärilen.

En monarkfjäril

12. Vithaj ( Carcharodon carcharias)

Den stigande temperaturen och surheten i världshaven gör det svårare för hajarna att jaga och ökar dödligheten hos deras embryon. I Stilla havet tvingar de stigande temperaturerna hajarna att flytta norrut, vilket också stör de ekosystem som de lämnar efter sig.

Ett av de djur som drabbats mest av klimatförändringarna.

Som du kan se orsakar klimatförändringarna stora förändringar, men också små förändringar som har en kedjeeffekt. Som vi ofta säger: detta är den enda planet vi har. Tyvärr här man det så ofta att det kan förlora sin innebörd. Innerst inne vet alla att något håller på att förändras … och inte till det bättre. Låt oss arbeta tillsammans för att bli en del av lösningen.

 

Detta kanske intresserar dig
Hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen
My Animals
Läs det My Animals
Hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen

De stigande globala temperaturerna tvingar djur att anpassa sig. Upptäck här hur klimatförändringar påverkar den kantabriska brunbjörnen.