Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa

Precis som hos människor påverkar miljöföroreningar även våra katters hälsa. Ta reda på hur i följande artikel.
Miljöföroreningar inverkar på tamkatters hälsa
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skriven och verifierad av Biolog Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Senaste uppdateringen: 01 oktober, 2022

Miljöföroreningar är för närvarande ett av de allvarligaste problemen för populationen i storstäder. Denna situation påverkar inte bara miljöns fysiska aspekter utan får också en negativ inverkan på både människors och djurs hälsa. Faktum är att en nyligen genomförd studie har visat att ökade miljöföroreningar orsakar kronisk oxidativ stress hos katter.

Det urskillningslösa utsläppet av olika kemikalier och avfall (både från industrier och hushåll) kan orsaka allvarliga problem hos husdjur. Detta innebär att boende i områden med stora mängder miljöföroreningar kan får en försämrad livskvalitet, särskilt drabbar detta djur som katter som vistas utomhus. Fortsätt läsa för att ta reda på vilken effekt miljöföroreningar har på tamkatter.

Vad menas med miljöföroreningar?

Formellt definieras miljöföroreningar som förekomsten av olika giftiga ämnen eller element i miljön. I de flesta fall finns dessa ämnen även normalt i naturen, men få i så små mängder att de inte utgör någon hälsorisk. Flera mänskliga aktiviteter gör dock att de ackumuleras och blir skadliga.

Både mänsklig verksamhet och naturfenomen släpper ut olika giftiga ämnen i miljön. Sådana miljöföroreningar kan spridas via luft, vatten eller på marken. På grund av detta är det lätt att komma i kontakt med dem när man utför så enkla handlingar som att andas eller dricka vatten. Bland de mest kända miljöföroreningarna finns följande:

 • Kolmonoxid
 • Svaveldioxid
 • Kväveoxider
 • Kolväten
 • Bly
 • Halogenerade organiska föreningar (organohalogenerade)
 • Bensen
 • Vinylklorid
 • Kadmium
Miljöföroreningar.

Hur påverkar miljöföroreningar kattens hälsa?

Precis som hos människor så stör miljöföroreningar kattens normala ämnesomsättning. Följaktligen påverkas biologiska processer som hormonsyntes, syresättning, neuronala funktioner, andning och celldelning på olika nivåer.

En av de giftigaste och mest förekommande föreningarna i naturen är organiska halogener, som används inom en stor mängd olika industrier. Dessa miljöföroreningar stör nervsystemet och det endokrina systemet. De kan orsaka olika problem, t.ex. neurondöd, beteendeförändringar, hormonell felreglering och reproduktionsproblem.

Naturligtvis är de flesta undersökningar som identifierar skador som orsakas av miljöföroreningar inriktade på människors hälsa. På grund av detta finns det få studier som analyserar effekten hos husdjur, trots att det borde vara lika viktigt när de delar samma miljö som sina beskyddare.

Fokus på husdjur

Lyckligtvis finns det för närvarande ett växande intresse hos flertalet specialister att studera effekten av miljöföroreningar hos både hundar och katter. I oktober 2022 presenteras därmed en av de första artiklarna som upptäcker hälsoproblem orsakade av organiska halogenföreningar hos tamkatter.

Studien visar att exponering för föroreningar, såsom organiska halogenföreningar, skapade en minskning av produktionen av sköldkörtelhormon. Den mekanism som orsakade detta var dock mer komplex än väntat, eftersom den skapade ett kroniskt tillstånd av oxidativ stress.

Oxidativ stress är känt som ett överskott av oxidativa fria radikaler som skadar ämnesomsättningen. Därför påverkades inte bara produktionen av sköldkörtelhormonet, utan även olika metaboliska vägar, såsom syntesen av aminosyror, vilket kan orsaka problem.

Det bör noteras att enbart en förändring i produktionen av sköldkörtelhormonet kan orsaka hjärtsjukdomar, fetma, neurologiska problem och infertilitet hos kattdjur. Konsekvenserna av att utsätta katter för miljöföroreningar kan alltså bli allvarliga och till och med dödliga.

An ill cat.

Miljöföroreningens faror för husdjurens hälsa

Som ni kan gissa är det nödvändigt att uppmärksamma miljöföroreningens effekter på husdjurens hälsa snarast möjligt. Olika kroniska och farliga sjukdomar, till exempel diabetes, har blivit vanligare nuförtiden. Även om det inte finns många studier som bekräftar detta, är det troligt att detta beror på överskottet av miljöföroreningar som katter utsätts för.

I slutändan hotar föroreningar inte bara människoliv – alla djur utsätts för dess konsekvenser. Detta är ytterligare ett övertygande skäl att kräva en politik som minskar produktionen av föroreningar på global nivå. Den här lösningen verkar dock inte fungera på kort sikt, så det är troligt att vi måste leta efter ett alternativ för att skydda vår och våra husdjurs hälsa på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Dirtu, A. C., Niessen, S. J., Jorens, P. G., & Covaci, A. (2013). Organohalogenated contaminants in domestic cats’ plasma in relation to spontaneous acromegaly and type 2 diabetes mellitus: a clue for endocrine disruption in humans?. Environment International, 57, 60-67.
 • Nomiyama, K., Yamamoto, Y., Eguchi, A., Nishikawa, H., Mizukawa, H., Yokoyama, N., … & Ishizuka, M. (2022). Health impact assessment of pet cats caused by organohalogen contaminants by serum metabolomics and thyroid hormone analysis. Science of The Total Environment, 156490.
 • Prahl, A., Guptill, L., Glickman, N. W., Tetrick, M., & Glickman, L. T. (2007). Time trends and risk factors for diabetes mellitus in cats presented to veterinary teaching hospitals. Journal of feline medicine and surgery, 9(5), 351-358.
 • Araujo, G. (2010). Contaminación ambiental y sus efectos en la salud. Instituto Nacional de Salud Pública, 6.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.