Vad menas med sällskaplighet hos djur?

De lever i grupper, har en ledare och bidrar till varandras överlevnad. Här följer några exempel på sällskaplighet hos djur.
Vad menas med sällskaplighet hos djur?

Senaste uppdateringen: 12 november, 2022

Enligt ordboken är sällskaplighet tendensen att tycka om att umgås med andra samt att man gärna lever och gör saker i grupp, något som förekommer både hos människor och djur. Sällskapliga individer är de som grupperar sig och bildar samhällen för att stödja varandra.

Enligt Aristoteles beskrivning betyder sällskaplighet att samlas, något som är vanligen förekommande hos många olika varelser på land, i luften och i havet.

Vanliga kännetecken hos djur som lever i grupp

I mänskliga samhällen såväl som i djurlivet finns det regler, arbetssätt och medlemmar som tar på sig att leda gruppen. Visste du att flera djurarter också har en känsla för ledarskap, men för att utöva denna egenskap måste de vara flockledare, eftersom individer med mer information lockar resten av gruppen.

Av denna anledning anser experter att vissa av dessa flocklevande djur kan betraktas som politiska, eftersom de har ett gemensamt sätt att leva där alla bidrar, till exempel bin, getingar, myror, tranor, bland andra arter.

Sällskaplighet hos djur

När vi studerar djurens beteende finner vi ett antal magnifika, beundransvärda och överraskande beteenden. De påminner ofta mycket om människor. Här följer ett antal exempel på sällskapliga samhällen i djurriket, något som Faustino Gudin har undersökt. Deras sociala organisationer är slående.

Termiter

Dessa små insekter är fulla av överraskningar eftersom deras chanser till överlevnad är direkt baserade på deras form av sociala organisation; en funktion som verkar i det närmaste perfekt på grund av dess system för övervakning, försvar och konstruktion. De kan till och med bygga städer som är svåra för andra insekter att komma åt.

Till skillnad från bin så styr termitdrottningen inte ensam, även om hon har den exklusiva och ansträngande funktionen av att behöva lägga ett ägg var tjugonde sekund. Arbetarna är blinda och vinglösa, och soldaterna utsöndrar ett giftigt harts som försvarsmedel.

En sällskap termiter.

Elefanter

När det gäller elefanter manifesterar dessa djur en omfattande sällskaplighet även i det vilda. Här är det honorna som främst sköter det sociala och skapar starka och långvariga relationer med så många som hundra andra elefanter; med vilka de kommunicerar genom infraljud som kan färdas många kilometer.

Visste du att elefanter är ett av de få djur som betraktar döden som en specifik händelse? De respekterar andras kadaver, minns dem och tillåter inte att asätare närmar sig dem i deras närvaro.

Bortsett från människor har elefanter skapat det mest genomarbetade sociala nätverket i djurriket. De minns sina avlägsna vänner, transitvägar och de platser där de kan hitta lera och vattenhål.

De har ett privilegierat minne och en imponerande intelligens. Dess medlemmar har förmågan att debattera för att fatta beslut om vatten, mat och säkerhet, och när elefanterna är oense höjer de rösterna mot varandra.

Kaskeloter

Denna art skapar också starka och varaktiga band mellan varandra. De skyddar yngre individer och tar hand om sjuka och skadade.

Honorna bildar grupper med sina kalvar, där vissa samlar mat, vissa ammar och andra skyddar de svagare. Uppdelningen av funktionerna gör att vissa honor kan gå ner på djupet för att leta efter föda medan andra kan stanna vid ytan och ta hand om de ungar som ännu inte vågat sig ner på djupet.

De kommunicerar också med varandra över långa avstånd med hjälp av ett meddelandesystem med ljudmönster som liknar morsekoden. Varje klan har en dialekt med olika ljudmönster. De vuxna lär de unga att identifiera varandra.

Schimpanser

Dessa djur uppvisar en viss medvetenhet, hög potential för sociala relationer och en kultur som de överför från generation till generation.

De kan lära sig teckenspråk, använda verktyg och samarbeta med varandra, men de kan också manipulera och ljuga, vilket kräver en komplex kognitiv utveckling.

Ett gäng chimpanser.

Nya idéer om grupperingar

Dessa och många fler djurarter är sociala och bildar grupper, till exempel råttor, vargar och delfiner.

Det är tydligt hur de exempel som presenteras ovan profilerar hondjuren som mer ansvariga för det sociala. Som vi kan se bildas vid många tillfällen sällskapen av och kring honor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.