Förlusten av våtmarker: anledningar och konsekvenser

Våtmarker är en av de artrikaste biotoperna med stor biologisk mångfald, men tyvärr har mänsklig aktivitet satt dessa ekosystem i farozonen. Fortsätt läsa för att upptäcka mer om förlusten av våtmarker.
Förlusten av våtmarker: anledningar och konsekvenser
Miguel Mata Gallego

Skriven och verifierad av Biolog Miguel Mata Gallego.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Våtmarker är en av de mest ekologiskt värdefulla typerna av ekosystem på jorden. Tyvärr så minskar våtmarksarealen konstant på grund av klimatförändringar och expansionen av industrier som tillhandahåller produkter för mänskligt bruk. Cirka 15,3 miljarder träd har gått förlorade, vilket representerar den nuvarande nedgången i ekosystemet. Fortsätt läsa för att lära dig mer om förlusten av våtmarker genom historien.

Varför försvinner våtmarker? Vilka är konsekvenserna för samhället och den biologiska mångfalden? Och vad kan vi göra för att förhindra detta? Vi kommer att besvara dessa frågor och många fler i dagens artikel.

Våtmarker är värdefulla ekosystem

Våtmarker är ekosystem som är periodiskt eller permanent översvämmade med grunt vatten. Den låga vattennivån möjliggör etablering av många typer av växter, vilket i sin tur stöder en enorm mångfald av djur.

Våtmarker är ett relativt sällsynt ekosystem, men dessa marker är ändå mycket viktiga. Det beror på att de är hem för en mycket hög nivå av biologisk mångfald, särskilt olika arter av fåglar. Närvaron av detta ekosystem säkerställer skydd och mat för hundratals fiskar, fåglar, ryggradslösa djur, amfibier och däggdjur.

Där livsmiljöer är ekologiskt fattiga, särskilt i jordbruksregioner, är våtmarker en viktig källa till heterogenitet. De tillhandahåller en tillflyktsort och ett ställe att mellanlanda för miljontals flyttfåglar som till exempel tranor och storkar.

På grund av obegränsad mänsklig utveckling ligger dock de flesta av jordens våtmarker i riskzonen, eller har redan försvunnit. Varför? Vi berättar om det nedan.

Capybara sticker upp sitt huvud ur vattnet.

Historiska processer som eliminerar ekosystem

Genom tiderna har det skett många historiska händelser som, enligt den tidens dominerande idéer eller ekonomiska behov, har modifierat och/eller eliminerat hela ekosystem.

I västvärlden har förändringar i hur mark används resulterat i förlust av många våtmarker. Miasmateorin, populär fram till slutet av 1800-talet, förknippade smittsamma sjukdomar med ”dålig luft” från våtmarker och myrar.

Hygienidéer som förknippade våtmarker med sjukdomar, samt mekaniseringen av jordbruket, har varit de huvudsakliga krafterna som har lett till att våtmarker försvunnit genom historien.

Dessa idéer inträffade tillsammans med spridningen av mekanisering inom jordbruket, vilket ledde till att miljontals våtmarker över hela världen dikades ut till fördel för jordbruket.

Förlusten av våtmarker i siffror

Förlusten av våtmarker runt om i världen är verkligen dramatiska. Viss forskning har uppskattat att 87 % av jordens våtmarker har försvunnit sedan 1800-talet. Om man till exempel enbart tittar på Mellanvästern i USA, uppskattar vissa studier att människor från år 1850 till 1930 dränerade minst 125 miljoner tunnland våtmarker för jordbruk.

I Spanien känner vi från historiska dokument till den enorma betydelsen av hundratusentals våtmarker som var lokaliserade på den Iberiska halvön. Några stora sjöar, som Antela i Ourense eller La Nava i Palencia, fick ge vika för 1900-talets jordbruksutvecklingsplaner.

Jordbruksutvecklingsplanerna från tidigare epoker såg vissa områden som ointressanta och onödiga. Som ett resultat orsakade detta massiv förlust av många våtmarker. Men, som vi kommer att se i nästa avsnitt vände det som tur var ganska snart.

Den ekologiska rehabiliteringen i dessa länder

Trots regeringarnas önskan och ekonomiska intressen började bevaranderörelser snart kämpa för bevarande av våtmarker. De uppnådde detta genom att visa vilket värde och vilken betydelse våtmarker har för hundratals djurarter.

1970-talet grundades till exempel Ramsarkonventionen, som arbetade för bevarande av miljontals hektar våtmarker av internationell betydelse. Idag skyddas mer än 2 miljoner kvadratkilometer våtmarker av denna konvention.

Återhämtning av Nava Lagoon, ett paradis för fåglar

Vi har också tusentals exempel på återställda våtmarker. En av de mest emblematiska ligger i Spanien, specifikt i Nava-lagunen i Palencia. Före 1900-talet var denna lagun en av de viktigaste våtmarkerna på halvön och täckte nästan 5000 hektar under våtsäsongen.

På 1800-talet beskrev man lagunen som en oöverträffad livsmiljö för fåglar, vilket många vittnesmål tyder på:

Den fungerar som en tillflyktsort, särskilt på vintern, för ett oändligt antal arter av vattenfåglar i olika former, inklusive tre typer av gäss, många typer av ankor, trastfåglar, ugglor, seglare, vadare och andra fåglar som är extremt färgglada och okända i resten av landet ”.

Pascual Madoz, Statistical Dictionary (1859)

Återigen utplånade utvecklingsplaner från 1900-talet biologisk mångfald och år 1968 dränerade man lagunen för jordbruk. Från och med 1990 tog dock spanska Junta de Castilla y León över den delvisa restaureringen av lagunen, vilket var ett av de bästa exemplen på restaurering av gamla våtmarker i Spanien.

Sedan 1990 har drygt 15% av den ursprungliga ytan återställts.

Denna lagun är en plats av global betydelse för grågås (Anser anser), med cirka 12 000 individer räknade under vinterperioden. Andra viktiga stäppfåglar finner tillflykt här, som stortrappen (Otis tarda) och kopparanden (Oxyura leucocephala).

Med tillräcklig finansiering och politisk vilja kan man återställa den förlust av våtmarker som är ett resultat på människans framfart.

Våtmarker består till stor del av vatten.

Att ta hand om förlusten av våtmarker är att ta hand om biologisk mångfald

Sammanfattningsvis kan vi säga att våtmarker är extremt viktiga ekosystem för många djurarter, särskilt fåglar. Om vi hjälper till med deras bevarande främjar vi långvarig överlevnad av tusentals arter som har våtmarker som sitt hem. Att ta hand om våtmarker är därför att ta hand om biologisk mångfald.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Davidson, Nick C. (16 de octubre de 2014). «How much wetland has the world lost? Long-term and recent trends in global wetland area»Marine and Freshwater Research (en inglés) 65(10): 934-941. ISSN 1448-6059doi:10.1071/MF14173. Consultado el 18 de diciembre de 2020.

  • McCorvie, M., & Lant, C. (1993). Drainage District Formation and the Loss of Midwestern Wetlands, 1850-1930. Agricultural History, 67(4), 13-39. Retrieved December 18, 2020, from http://www.jstor.org/stable/3744552

  • Gardner, R. C., & Davidson, N. C. (2011). The ramsar convention. In Wetlands (pp. 189-203). Springer, Dordrecht.

  • Jubete, F. (2004). El proyecto de recuperación de la laguna de La Nava: una iniciativa de éxito. Revista Ecosistemas13(2).


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.